Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Komunikaty

hide
Bank Spółdzielczy w Glinojecku informuje, iż przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Glinojecku.


Polityka ładu korporacyjnego


Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego


Oświa
dczenie Zarządu Banku


Zapis na wypadek śmierci


 Struktura organizacyjna


Polityka informacyjna


Sprawozdania finansowe:


Informacje podlegające ujawnieniu - 2020 rok


Bilans Banku - 2018 rok


Informacje podlegające ujawnieniu - 2018 rok


Bilans Banku - 2017 rok

 
Bilans Banku - 2016 rok


Rachunek zysków i strat - 2016 rok


Zestawienie zmian w kapitale własnym - 2016 rok


Rachunek przepływów pieniężnych - 2016 rok


Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2016 rok


Informacje podlegające ujawnieniu - 2016 rok

Współpraca

hide

 

.