Historia

Bank Spółdzielczy w Glinojecku rozpoczął swoją działalność z dniem 18.06.1950r. jako Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Ościsłowie z siedzibą w Glinojecku pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza”.

Założycielami spółdzielni było 23 członków, którzy spośród siebie wybrali  3-osobowy Zarząd w osobach:

  • P. Jan Koniecki, zam. Rumoka,
  • P. Józef Nawrocki, zam. Budy Rumockie,
  • P. Antoni Bialik, zam. Sulerzyż.

Założenie i działalność „Gminnej Kasy Spółdzielczej” wraz z przyjętym statutem zarejestrowano w Sądzie Okręgowym  w Mławie, Wydział Cywilny, pod nr RS III.-217 w dniu 12.09.1950r. Teren działania ówczesnej „Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ościsłowie” obejmował gminny Młock i Ojrzeń.

W dniu 03.06.1956r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zmieniło nazwę z „Gminnej Kasy Spółdzielczej” na „Kasa Spółdzielcza”. Uchwałą WZ z dnia 14.05.1961r. rozszerzono teren działania na gromady: Glinojeck i Wola Młocka. Kolejną Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 14.09.1975r. przyjęto nowy statut i nazwę „Bank Spółdzielczy w Ościsłowie z siedzibą  w Glinojecku”.

Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.05.1976r. podjęło uchwałę dotyczącą zmiany nazwy spółdzielni na „Bank Spółdzielczy w Glinojecku”. W obsłudze BS pozostały gminy: Glinojeck i Ojrzeń. Z uwagi na bardzo rozległy teren działania utworzono Oddział Banku Spółdzielczego w Ojrzeniu.

Trudności w bezpośrednim nadzorowaniu pracy Oddziału Banku w Ojrzeniu (odległość od jednostki macierzystej ok. 35 km), nacisk członków z terenu działania tej placówki oraz władz administracyjno-politycznych przemawiał za utworzeniem na tym terenie jednostki samodzielnej. Z dniem 01.01.1985 roku Oddział Banku Spółdzielczego w Ojrzeniu usamodzielnił się.

Od dnia 12.01.1984r. Bank Spółdzielczy w Glinojecku pracuje w nowym, przestronnym budynku przy trasie Ciechanów - Płock.

Podejmując działania zmierzające do osiągnięcia III-go progu kapitałowego, tj. 1.000.000,00 EURO – Zebranie Przedstawicieli Banku podjęło w dniu 20.12.2001r. uchwałę o połączeniu Banku Spółdzielczego w Glinojecku z Bankiem Spółdzielczym w Opinogórze. Za datę połączenia banków przyjęto 01.01.2002 rok. Bank Spółdzielczy w Glinojecku utworzył na bazie byłego Banku Spółdzielczego w Opinogórze swój Oddział.

Bank Spółdzielczy w Glinojecku realizując podstawowe zadania gospodarcze finansowo wspiera również działalność szkół  i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie obydwu gmin oraz od lat współpracuje z fundacjami: „Zdążyć z Pomocą” oraz  „Serce – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”.